תיקון הכללי – עם לבבי אשיחה

עם לבבי אשיחה.

כי כל אדם צריך לתפוס שיחה עם ליבו, ולומר לו:

"לבי לבי למה הנך חומד הבלים, לבי לבי למה הנך נמשך לבטלה, ולהבלי עוה"ז וכו´ וכו´".

אזכרה "נגינתי" בלילה. בשעת גלות הנפש הדומה ללילה.

ומכאן רואים גודל מעלת הניגונים דקדושה,

וכבר הי´ לעולמים שאנשים התעוררו וחזרו בתשובה בגלל ששמעו ונזכרו מניגון בית אבא,

כגון מתפילות ימים נוראים, או מזמירות של שבת, ומכאן ילפינן גודל מעלת שירת זמירות של שבת ומוצ"ש עם ילדי המשפחה.

וידוע שרבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ ח"ב קד) מאד הקפיד על כך.

אזכרה נגינתי בלילה.

ידוע מרבינו ז"ל (שיחות הר"ן רעג) שטוב שכל א´ יהי´ רגיל בניגון לשיר ולזמר, אע"פ שאין קולו ערב.

וצריך להיות בניגון של התחזקות ועידוד ושמחה ואמונה,

וצריך לזמר ולשיר אותו תמיד, ובפרט בעת נפילה וירידה ויאוש, בחי´ לילה.

וזהו "אזכרה נגינתי בלילה". וגם להוסיף דיבור תפילה והתבודדות לפני ה´,

וזהו עם לבבי אשיחה.

תיקון הכללי אתר ברסלב מאיר

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

תיקון הכללי | ברכת אשר יצר

ברכת-אשר-יצרתיקון הכללי (תהלים טז, ז)

אברך את ה´ אשר יעצני.

היינו אכוון בברכתי ביותר באומרי [בתפילת ערבית] "ותקננו בעצה טובה מלפניך"

וכשאקבל העצה – אודה לו ביותר על כך.

כי על הרוב אם אדם היה יודע עיצה לנפשו בכל דבר – החיים היו זורמים

והיה מצליח יותר טוב בכל תחומי החיים..,

ועוד יש לומר:

ד"אשר" מרמז על ברכת "אשר יצר" [ברכה שאומרים אחרי שעושים צרכים (שירותים)]

שכידוע שהוא שבח נפלא ונורא לה´, כענין הלל,

וכנודע שכשמוהרנ"ת ז"ל שאל את רבינו ז"ל מברסלב

מה יכול לעשות נייחא לנשמת הורו שנפטר,

ענה רבינו ז"ל : לומר ברכת "אשר יצר" בכוונה

(שמעתי כ"פ ממו"ר ר´ לוי יצחק בנדר זצ"ל, והו"ד ג"כ בשש"ק ח"ב, כב).

(תיקון הכללי)

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share