תיקון הכללי – עם לבבי אשיחה

עם לבבי אשיחה.

כי כל אדם צריך לתפוס שיחה עם ליבו, ולומר לו:

"לבי לבי למה הנך חומד הבלים, לבי לבי למה הנך נמשך לבטלה, ולהבלי עוה"ז וכו´ וכו´".

אזכרה "נגינתי" בלילה. בשעת גלות הנפש הדומה ללילה.

ומכאן רואים גודל מעלת הניגונים דקדושה,

וכבר הי´ לעולמים שאנשים התעוררו וחזרו בתשובה בגלל ששמעו ונזכרו מניגון בית אבא,

כגון מתפילות ימים נוראים, או מזמירות של שבת, ומכאן ילפינן גודל מעלת שירת זמירות של שבת ומוצ"ש עם ילדי המשפחה.

וידוע שרבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ ח"ב קד) מאד הקפיד על כך.

אזכרה נגינתי בלילה.

ידוע מרבינו ז"ל (שיחות הר"ן רעג) שטוב שכל א´ יהי´ רגיל בניגון לשיר ולזמר, אע"פ שאין קולו ערב.

וצריך להיות בניגון של התחזקות ועידוד ושמחה ואמונה,

וצריך לזמר ולשיר אותו תמיד, ובפרט בעת נפילה וירידה ויאוש, בחי´ לילה.

וזהו "אזכרה נגינתי בלילה". וגם להוסיף דיבור תפילה והתבודדות לפני ה´,

וזהו עם לבבי אשיחה.

תיקון הכללי אתר ברסלב מאיר

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

התיקון הכללי (תהלים פרק לב)

אשרי אדם לא יחשוב ה´ לו עוון, ואין ברוחו רמיה

[מרוב פשיטותו יתכן שכבר רשמתיו בעבר].

פסק הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ב ה"ב) שהתשובה האמיתית היא כשיעיד עליו יודע תעלומות שלעולם לא יחזור לעשות החטא והעוון,

ולפי זה אפשר לפרש, מתי לא יחשוב ה´ לו עוון ? כשאין ברוחו [של האדם] רמיה, ואינו חס ושלום גונב דעת העליונה, אלא עושה תשובה מוחלטת בלי שום רמיה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שאכן לעולם לא יחזור לחטא.

אי נמי אפשר לפרש שהם ב´ דברים נפרדים:

א) אשרי אדם לא יחשוב ה´ לו עוון,

ב) ואין ברוחו רמיה (וכן משמע קצת הוי"ו ד"ואין", היינו שמוסיפה עוד דבר).

ויש לפרש – כי כל אדם מלא רמיה, כי כל אחד 'בקטנה' מרמה ומשקר את עצמו בהרבה ענינים וחושב שהוא בסדר, וגם מתרץ את עצמו שהוא בסדר וכל העולם טועה !

כי כן דרך האדם ליפות מעשיו ודרכיו (אפילו המגונים והמקולקלים מאד) בעיניו,

ולכן אמר הפסוק – אשרי מי שאין ברוחו רמיה, היינו שתמיד בודק את עצמו, ומשפר מעשיו לכיוון הטוב והרצוי לפני רצון השם יתברך, ומחנך ומישר מחשבותיו עד שאין ברוחו רמיה,

ולכן אפשר להמשיך ולפרש שמה שאין ברוחו רמיה – גורם לו לעסוק בתשובה, וממילא גם יותר קל לו להתעלות ולעבוד את השם יתברך בתמימות ופשיטות… ולכן לא יחשוב ה´ לו עוון,

כי הצדיק בעיניו [רוצה לומר אדם שתמיד מצדיק את עצמו] – לא עושה תשובה [אמיתית], וכמו שכתוב (משלי כו, יב) ראית איש חכם בעיניו ? תקוה לכסיל הימנו !

עוד אפשר לפרש : ואין ברוחו רמיה היינו שאין בו התרוממות וגאוה,

ואפי´ בענינים של עבודת ה´ המרומז במילה רמיה (רמ י-ה),

כי אע"פ שצריך האדם להרגיש טוב כשעוסק בעבודת ה´

וכמ"ש (דברי-הימים-ב יז, ו) ויגבה לבו בדרכי ה´,

מכל מקום אין זה אומר שמותר להתגאות [ובטח לא על אחרים], שזה ענין אחֵר לגמרי…

(מתוך הספר "שי למורא" פירוש על תיקון הכללי)

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

שאול לשון שאלה | התיקון הכללי אתר הרשמי

תיקון הכללי מזמור טז : (תהלים טז, ט)

כי לא תעזוב נפשי לשאול.

כי לפעמים אסור לשאול, ולהכנס עם היצר הרע והתאוות בטוען ונטען.

אלא אם אתה יודע שדבר מסויים הוא אסור והוא נגד רצון השם ית'.., פשוט – תברח ממנו

אל תשאל שאלות.., אולי זה לא מחבל? אולי הוא טועה בהשקפות? בוא נדבר איתו נבין לליבו?

לא ! מחבל הוא מחבל וצריך לנהוג בו – כראוי לו לפי הכללים,

בלי לחכות – כי יצר הרע יכול להפוך רע לטוב וטוב לרע.., יום ללילה וללילה ליום..,

פשוט תעשה את המוטל עליך – אל תשאל שאלות, זה לא הזמן לכך!! 

ולהיפך אחרי שידוע שיש מצווה וצריך וטוב לעשות אותה

והיא חסד והיא מזכה ואותנו לחיי נצח וגורמת עונג ונחת להשם יתברך

למה לחפש ולדייק יותר מידי..,

פשוט תקום ותעשה אותה בשמחה, אל תחכה יותר מידי להידורים שמא בסוף תחמיצה !

וכן יש דברים שאסור לשאול,

וכי ילד שואל את אמא שלו מה יש לה מתחת לסינר או מה בדיוק אבא ואמא מסתגרים בחדר ?

יש דברים שאדם צריך לדעת – שזה לא שייך לו, או לפחת כרגע זה לא שייך אליו ולדרגתו

וכל אדם צריך לדעת את מקומו !

ולא יעלה על הדעת שמי שהוא רחוק מקיום המצוות – ירצה לדעת הנהגות השם וקיום אלוקות

ושורש הנהגת העולם – והוא מקשה קושיות כאילו עולמו כבר מתוקן ומושלם

אלא תכנס תטעם תראה רצינות תוכיח את עצמך יציב..,

ובע"ה תקבל תשובות על כל השאלות לאט לאט..,

כגון שאלות – מה לפנים ומה לאחור (מה למעלה ומה למטה)

וכמ"ש חז"ל במסכת חגיגה (יג, א), כי יש שאול (ל´ שאלה) שמביא לידי שאול וגהינום.

והנמנע מלשאול ניצל משאול.

(ספר שי למורא – הרגשות ומחשבות על "תיקון הכללי")

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

עיצה להיות מכובד | תיקון הכללי

תהלים פרק-טז

{ט} לָכֵן שָׂמַח לִבִּי וַיָּגֶל כְּבוֹדִי אַף בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח:

 

שמח לבי ויגל כבודי.

עיצה להתגלות הכבוד,

הן כבוד השי"ת,

הן כבוד עצמי, שיהי´ מכובד בעיני הבריות,

העצה על זה – שישמח לבו,

ואז יהי´ במוחין דגדלות,

וממילא יהי´ מכובד למעלה ולמטה,

וכולם יאהבו אותו.

לכן: שמח לבי, ויגל כבודי.

הרי ששמחה – עיקרה בלב, וכנודע.

וגילה — מקורה בכבד.

(מתוך הספר "תיקון הכללי" עם פירוש שי למורא)

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

תיקון הכללי | ברכת אשר יצר

ברכת-אשר-יצרתיקון הכללי (תהלים טז, ז)

אברך את ה´ אשר יעצני.

היינו אכוון בברכתי ביותר באומרי [בתפילת ערבית] "ותקננו בעצה טובה מלפניך"

וכשאקבל העצה – אודה לו ביותר על כך.

כי על הרוב אם אדם היה יודע עיצה לנפשו בכל דבר – החיים היו זורמים

והיה מצליח יותר טוב בכל תחומי החיים..,

ועוד יש לומר:

ד"אשר" מרמז על ברכת "אשר יצר" [ברכה שאומרים אחרי שעושים צרכים (שירותים)]

שכידוע שהוא שבח נפלא ונורא לה´, כענין הלל,

וכנודע שכשמוהרנ"ת ז"ל שאל את רבינו ז"ל מברסלב

מה יכול לעשות נייחא לנשמת הורו שנפטר,

ענה רבינו ז"ל : לומר ברכת "אשר יצר" בכוונה

(שמעתי כ"פ ממו"ר ר´ לוי יצחק בנדר זצ"ל, והו"ד ג"כ בשש"ק ח"ב, כב).

(תיקון הכללי)

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share

תיקון הכללי פירוש

מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא",

מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי.

שנכתבו בעת אמירת התיקון הכללי באומן

סמוך לציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב.

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה'

על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"

לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

קישורים : תיקון הכללי השלם לקריאה, לשמיעהלהורדה

תיקון הכללי ליקוטים 1 ,2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

לעוד מאמרים ופירושים על תיקון הכללי

עיין בקטגוריה תחת השם "תיקון הכללי" …

נהנתם? שתפו לזיכוי הרבים
Share